Hongyuan Li, Ph.D.

Hongyuan Li, Ph.D.Assistant Researcher (Assistant Professor equivalent)
Drug Discovery & Chemical Biology Group, Chemical Biology Laboratory
Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences
5625 Renmin Street, Changchun, China, 130022
Phone: +86-431-85262240E-mail: hongyuan.li@ciac.ac.cn
                                                    
 Work Experience
Assistant Professor, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences (Collaborator: Dr. Xiaohui Wang), Changchun, Jilin, China.   2017Committee member of the Jilin Pharmaceutical Association (Specialty: Pharmacology)
 Academic BackgroundPh.D., Cytobiology, Northeast Normal University (Dr. Baiqu Huang group). Changchun, Jilin.   2011-2017B.S.,Biotechnology, Jilin University, Changchun, Jilin.  2005-2009
 Research areaPh.D. study-Northeast Normal University, Epigenetic and PTM regulation in cell senescence and C.elegans ageing.

 Publications:

(1Li Hongyuan# ; Su Liangping# ; Su Xin; Liu Xin; Wang Dan; Li Hongmei; Ba Xueqing; Zhang Yu; Lu Jun; Huang Baiqu* ; Li Xiaoxue*Arginine methylation of SKN-1 promotes oxidative stress resistance in Caenorhabditis elegans, Redox Biology, 2019.01.15, 21

2)Su, Liangping; Li, Hongyuan; Huang, Cheng; Zhao, Tingting; Zhang, Yongjun; Ba, Xueqing; Li, Zhongwei; Zhang, Yu; Huang, Baiqu; Lu, Jun; Zhao,Yanmei; Li, Xiaoxue, Muscle-specific histone H3K36 dimethyltransferase SET-18 shortens lifespan of Caenorhabditis elegans by repressing daf-16a expression, CELL REPORTS, 2018.3.6, 22(10): 2716~2719

(3)Li, Zhongwei; Dong, Meichen; Fan, Dongmei; Hou, Pingfu; Li, Hongyuan; Liu, Lingxia; Lin, Cong; Liu, Jiwei; Su, Liangping;  Wu, Lan; Li, Xiaoxue; Huang, Baiqu; Lu, Jun; Zhang, Yu, LncRNA ANCR down-regulation promotes TGF-beta-induced EMT and metastasis in breast cancer, ONCOTARGET, 2017.9.15, 8(40): 67329~67343

(4)Li, Hongyuan; Liu, Xin; Wang, Dan; Su, Liangping; Zhao, Tingting; Li, Zhongwei; Lin, Cong; Zhang, Yu; Huang, Baiqu; Lu, Jun; Li, Xiaoxue,O-GlcNAcylation of SKN-1 modulates the lifespan and oxidative stress resistance in Caenorhabditis elegans, SCIENTIFIC REPORTS, 2017.3.8, 7 : 43601 

(5)Li, Zhongwei; Hou, Pingfu; Fan, Dongmei; Dong, Meichen; Ma, Musong; Li, Hongyuan; Yao, Ruosi; Li, Yuxin; Wang, Guannan; Geng, Pengyu; Mihretab, Adhanom; Liu, Dongxu; Zhang, Yu; Huang, Baiqu; Lu, Jun, The degradation of EZH2 mediated by lncRNA ANCR attenuated the invasion and metastasis of breast cancer, CELL DEATH AND DIFFERENTIATION, 2017.1, 24(1): 59~71 

(6)Liu, Xin(#); Li, Hongyuan(#); Liu, Lingxia; Lu, Yang; Gao, Yanyan; Geng, Pengy; Li, Xiaoxue; Huang, Baiqu; Zhang, Yu; Lu, Jun,Methylation of arginine by PRMT1 regulates Nrf2 transcriptional activity during the antioxidative response, BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH, 2016.8, 1863(8): 2093~2103

Projects:(1)The Development Project of Science and Technology of Jilin Province. Time Period:  Jan 1, 2018-December 30, 2020.(2)The open found of State Key Laboratory of Medicinal Chemical Biology. Time Period: Jan 1, 2018- December 30,2018.